APP ýatlatmasy Zigbee Magnit penjire gapy datçigi

Gysga düşündiriş:


 • Görnüşi:ZigBee
 • Batareýa:1 * CR2032, DC3V
 • Duýgurlyk aralygy:Takmynan 1,27 sm-2.54 sm
 • renzhen renzhen renzhen renzhen renzhen renzhen
  renzhen renzhen renzhen renzhen

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  No.ok.

  Görnüşi

  Batareýa

  Duýgurlyk aralygy

  Ölçegi

  Smart-MC8001-ZGB

  Zigbee

  1xCR2032, DC3V

  Takmynan 1,27 sm-2.54 sm

  56 * 28 * 14mm

  38 * 14 * 11mm

  Haryt maglumatlary

  Öýüňize kimdir biriniň girýändigini ýa-da ýokdugyny bilmän köplenç kynçylyk çekýärsiňizmi?Bu wagt size näsazlyk ýüze çykanda size habar berip biljek gapy datçigi gerek.Maşgalaňyzyň hossarydyr we jaýyňyzyň howpsuzlygyny goraýar.YOURLITE-iň gapy datçigi size gaty laýyk.

  Gapymyzyň datçiginde aşakdaky aýratynlyklar bar:

  APP-Reminder-Zigbee-Magnetic-Window-Door-Sensor (7)

  Şahsy buthanaňyz:Gapy ýa-da penjire açylanda ýa-da ýapylanda jübi telefonyňyzy derrew habar berip bilersiňiz.Şonuň üçin çagaňyzyň duýdurman çykmagy hakda alada etmeli däl.Şeýle hem, ýaş ene-atalaryňyzyň haçan öýe gidenini ýa-da öýe gelendigini aňsatlyk bilen bilip bilersiňiz, hatda kimdir biri dükanyňyza, ofisiňize ýa-da kompaniýaňyza girende anyk bilip bilersiňiz.Önümiň esasy bedeni bilen garnituralaryň arasynda täsirli duýgurlyk aralygy takmynan 1,27 sm ~ 2,54 sm, hereketi duýgur duýup biler, şonuň üçin elmydama howpsuz we habarly bolarsyňyz.

  Gurmak aňsat:gapy datçiginiň arka tarapyndaky iki taraply lentany ýyrtyň we gapynyň ýa-da penjiräniň üstünde goýuň, adaty ulanyp bilersiňiz.Sensory ulanmazdan ozal izolýasiýa kagyzy aýyryň.Esasy korpus we esbaplar birmeňzeş kesel tekizliginde oturdylýar we 3M ýelim bilen düzedilip bilner.

  APP-Reminder-Zigbee-Magnetic-Window-Door-Sensor (6)
  APP-Reminder-Zigbee-Magnetic-Window-Door-Sensor (5)

   

   

  Duýduryş habarnamasy:Smartfonyňyzdan hakyky wagtda duýduryş habarnamalaryny alyň.Bu gapy datçiginiň duýduryş ýa-da jaň sesini çykarmajakdygyny, diňe duýduryş iberjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Bu gapy datçigi batareýanyň pes duýduryş funksiýasyna hem eýedir.

  Uzak ömür:Adaty garaşma wagty 12 aýdan köp.

  Gapy datçigimiz bilen gapylary we penjireleri ýapmagy ýatdan çykarýarsyňyzmy ýa-da kimdir biri rugsatsyz girýärmi diýip alada etmegiň zerurlygy ýok.

  Şeýle hem dürli bazarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin CE, RoHS, Erp şahadatnamalaryny berip bileris.Başga şahadatnamalar gerek bolsa ýa-da bu önüm hakda başga soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Gapy datçigini gözleýän bolsaňyz, “Yourlite” gapy datçigi iň gowy saýlawyňyzdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň