Adaty pursatlarda adatdan daşary

SIZI smart akylly önümleriňiz, her işiňiz, öý işiňiz we ertirden agşama çenli islendik ýagdaýy üpjün edýär.Mysal üçin, öýe gaýdyp geleniňizden soň, açyk kameralar işleýärkä, içerki kameralaryňyz gizlinligi üpjün etmek üçin öçürilip bilner.

Durmuşy has ygtybarly we aňsatlaşdyryň

Barlanylan akylly durmuş çözgüdi, akylly öý işine synanyşyp, global bäsdeşlik ukybyňyzy güýçlendirip biler.Jaýlaryň we ýaşaýjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin öý eýelerine günde 24 sagat, hepdäniň her güni gorag hödürleýäris.

indoor

 

Oorapyk önümleriňizi başdan geçiriň

Otagyňyzda gurşaw dörediň

Akylly ýapyk önüm seriýamyz, ajaýyp ýapyk ýerleriňizi dizaýn etmäge mümkinçilik berýär.Öýüňiz keýpiňizi dolduryp biler!

Hakyky şatlyk ediň
Haýsy atmosferany döretmek ýa-da tapawutlandyrmak isleseňiz, ýyly we sowuk ak ýagtylygyň arasynda tükeniksiz mümkinçilikler we 16 million özüne çekiji reňk bar.
Indulgensiýa ediň
Diwany terk etmegiň zerurlygy ýok, tutuş jaýyň yşyklaryny dolandyrmak üçin basyň ýa-da ses buýrugyny basyň.

Iň meşhur ýapyk önümler

 • Smart Corner Floor Light

  adwqAk we reňkli gurşaw

  Akylly burç pol çyrasy

  ttwProgramma arkaly dolandyryş

  ttwIsleýän atmosferaňyzy dörediň

  ttwBirnäçe yşyklandyryş tertibi

  ttwSazy sinhronlamak

 • Smart LED Strip Light

  adwqAk we reňkli gurşaw

  Akylly LED zolak çyrasy

  ttwAmatly ses dolandyryşy

  ttwBirnäçe dolandyryş opsiýalary

  ttwDüwürtiksiz açyk we birmeňzeş yşyk

  ttwLightagtylygyň ýokary netijeliligi

 • Smart A60 LED Bulb

  adwqAk we reňkli gurşaw

  Akylly A60 lampa

  ttwRGB + CCT + DIM

  ttwBirnäçe sahna reesimi

  ttwIş tertibi we taýmer funksiýasy

  ttwSesiňiz bilen dolandyryň

 • Smart LED Ceiling Light

  adwqAk we reňkli gurşaw

  Akylly LED potolok çyrasy

  ttwÇyrany özleşdirmek

  ttwYkdysady

  ttwRGB + CCT + DIM

  ttwLightagtylyk saz bilen tans edip biler

 • Smart Plug

  Akylly wilka

  ttwJübi telefony bilen akylly dolandyryş

  ttwÖzüňiziň ýapyk stiliňizi DIY ediň

  ttwWyklýuçateliňizi elsiz dolandyryň

  ttwWagt görkezmek we sanamak funksiýalary

 • Smart Wall Switch

  Akylly diwar kommutatory

  ttwProgramma tarapyndan el degirmezden dolandyrmak

  ttwSes dolandyryşy

  ttwDyrmagyň we ot almagyň öňüni alyň

  ttwDurnuk we çydamly

 • Smart Door/Window Sensor

  Akylly gapy / penjire datçigi

  ttwMaşgalaňyzyň howpsuzlygyna üns beriň

  ttwProgramma we pes woltly ýatlatma

  ttwAkylly baglanyşyk

  ttwUzak garaşmak wagty

 • Smart Water Leak Sensor

  Akylly suw syzdyryjy

  ttwHakyky bildirişler

  ttwProgramma we pes woltly ýatlatma

  ttwIki gezek induksiýa barlagy

  ttwIslendik burçda gurup bolýar