Daşky paýhasyňyzy ýakyň

Bir düwmäniň basylmagy bilen howlyňyz reňkli ajaýyp ýere öwrüler ýa-da öýe baranyňyzda ulag ýol çyralaryňyz ýakylar diýip göz öňüne getiriň.

 

Akylly önümler bilen açyk meýdanyňyzy durmuşa geçiriň

SIZI smart akylly, tutuş öýüňiz üçin - içerde we daşarda amatly.Näme saýlasaňyzam, SÖLGI akylly önümleriň üsti bilen açyk durmuşyňyzy üýtgedip biler.

outdoor

 

Daşky önümleriňizi başdan geçiriň

SIZI ачык açyk kolleksiýa

Akylly açyk önüm seriýamyz, açyk meýdanyňyzy stilde dizaýn etmäge mümkinçilik berýär.

Janpena bol
Baýramçylyklarda öýüňizdäki çyralary ýakmak üçin telefonyňyzy ulanyň.Öýe baranyňyzda açyk yşyklary ýakyň.Puşman bolmakdan aman bolmak gowudyr.
Daşky giňişligiňizi artdyryň
Hyýalyňyzy doly ýerine ýetiriň we “SÖLGI Akylly” açyk meýdanyňyzy täzeläň.Düşünjäni islendik ýagdaýlara laýyklaşdyryp bilersiňiz: uly oturylyşyk, ýakyn agşamlyk nahary ýa-da tomus gijesi dynç alyş pursaty.

Iň meşhur ýapyk önümler

 • Smart Outdoor String Light

  adwqAk we reňkli gurşaw

  Akylly açyk setir çyrasy

  ttwIslän wagtyňyz, islendik ýerde dolandyryp bilersiňiz

  ttwIP65 suw geçirmeýän we döwülmeýän

  ttwIki sahna rejimi

  ttwÖz çyraňy DIY

 • Smart Outdoor Wall Light

  gwegeAk ambisiýa

  Açyk açyk diwar çyrasy

  ttwHäzirki zaman ýönekeý stili

  ttwIP65 howa çydamly

  ttwLightagtylygy telefon ýa-da ses bilen dolandyryň

  ttwÇyralaryň tertibini aňsatlyk bilen düzüň

 • Smart Solar Spot Light

  adwqAk we reňkli gurşaw

  “Akylly gün şöhlesi”

  ttwLightagtylygyňyzy islendik ýerden dolandyryň

  ttwAwtomatiki usulda açmak / öçürmek

  ttwGuralsyz gurnama

  ttwGün bilen işleýän LED yşyk

 • Smart LED Flood Light

  adwqAk we reňkli gurşaw

  Akylly LED suw joşmasy

  ttwGowy ýylylygyň ýaýramagy

  ttwLightagtylygy sesiňiz bilen dolandyryň

  ttwÖýüňizi goraň

  ttwDürli simleri saýlap bolýar