Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz söwda kompaniýasy we Hytaýda yşyklandyryş önümçilik pudagy boýunça hünärmen.“Yourlite” we “Yusing” toparlaýyn kompaniýalar.Professional yşyklandyryş enjamlaryny üpjün ediji bolan 2002-nji ýylda 7,8000 inedördül metrlik “Yusing” zawodyny ösdürip ýetişdirdik.

OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi?

Dizaýn, in engineeringenerçilik, elektronika, optika we gaýtadan işlemek, şeýle hem yşyklandyryş çözgütleri bilen meşgullanýan ýöriteleşdirilen gözleg we barlag toparlarymyz bar, şonuň üçin hökman OEM we ODM hyzmatlaryny berip bileris.

Kompaniýanyňyzyň ululygy we meýdany näçe?

Doly eýeçiligindäki zawodymyz - 100,000 inedördül metr meýdany ulanýan ulanyş.Häzirki wagtda 800-den gowrak işgärimiz bar we aýda 1 million lampa, 8 million lampa we 400,000 suw çyrasy öndürip bileris.

Esasy önümleriňiz näme?Haýsy önüm setirleri bar?

Bizde 10 kategoriýa, 60 görnüş we 10 000-den gowrak önüm bar.Esasy önümlerimiz suw çyrasy, yşyk çyrasy, panel çyrasy, täjirçilik batareýasy, lampalar, T8 turbalary, köp çyralar, potolok çyralary, çyralar we ş.m.
Şeýle hem, lampalaryň önümçilik liniýasy, suw çyralarynyň önümçilik liniýasy, armatura çyralarynyň önümçilik liniýasy we başgalar ýaly birnäçe önümçilik liniýalarymyz bar.

Sizde näçe gözleg we barlag işgäri bar?

Bizde 45 gözleg we işgär bar.Professional gözleg we gözleg topary, “Yourlite” -iň üznüksiz üstünliginiň açarydyr.Highokary hilli hünär zehinlerini ösdürýäris, netijeli maslahat beriş toparlaryny döredýäris, gözleg we gözleg işlerine maýa goýýarys we tehnologiýa innowasiýalaryna we kämilleşdiriş işlerine üns berýäris.Highokary hilli LED lampalary, suw çyralaryny, panel çyralaryny we beýleki lampalary ösdürmek üçin gözleg we gözleg işlerine köp mukdarda maýa goýduk.

Esasy bazar ýerleriňiz haýsylar?

Önümlerimiz Europeewropanyň, Awstraliýanyň, Demirgazyk Amerikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň we ş.m. 60-dan gowrak ýurtda we sebitde paýlandy, dünýä müşderileriniň ynamyny we goldawyny gazandy.

Näçe kooperatiw müşderiňiz bar?

62 görnüşli we 200-den gowrak üpjün ediji bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we bütin dünýäde 1280 müşderä hyzmat edýäris.Şeýle hem, “Philips”, “FERON”, “LEDVANCE” we beýleki belli kompaniýalar bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar.

Zawodyň hiline baha beriş hasabaty barmy?

Hawa, bizde bar.TUV we Intertek barlaglaryndan geçdik we TUV bilen bilelikde laboratoriýa gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

ISO9001 hil dolandyryş ulgamyndan geçdik we önümler CE, GS, SAA, Inmetro ýaly 20-den gowrak sebit standartlary bilen kepillendirilýär.

Elektron katalogy nireden alyp bilerin?

Iň täze elektron katalogymyzy web sahypamyzda alyp bilersiňiz, täze önümleri çykaranymyzdan soň ýükleme salgysyny goşarys.

Önümleriň gowşurylyş wagty näçe?

Adatça gowşuryş wagty 40 ~ 60 gün töweregi.Dürli zatlar, dürli wagt.

Näme üçin Yourlite saýlamaly?

Yourlite-iň artykmaçlyklary:
· Eksportda 20+ ýyllyk tejribe.
· Gözleg we barlag bölümi OEM taslamalaryňyzy garşylaýar
· Dizaýn bölümi, çap etmegi we gaplamagy aňsat we ussat edýär
· 25 inersener bilen QC bölümi, harytlaryňyzyň iberilmegine gözegçilik edýär
· 30 synag üçin 6 laboratoriýa
· Uly çykdajylary tygşytlamak üçin içerde we daşary ýurtlarda müşderilere ammar hyzmatlary beriň
· Maliýe goldawy
Elmydama müşderileriň talaplaryna ünsi jemläris, müşderiniň tejribesini ýokarlandyrarys we ösüş üçin her bir mümkinçilikden peýdalanarys.Size hyzmat etmäge tüýs ýürekden garaşýaryn.