Şonuň üçin arassalaň

SÖLGI .IZDEN SMART ÇÖZGÜN

Çyralaryňyzy nädip akylly etmek isleýändigiňizi çözýärsiňiz - SÖLGI köp sanly wariantdan dogry çözgüt hödürleýär.Indi akylly ýoly saýlap, bir programma ulanyp bilersiňiz ýa-da tötänleýin gidip, çyralaryňyzy dolandyrmak üçin ses kömekçisini ulanyp bilersiňiz.Dürli tehnologiýalary saýlap bilersiňiz: WiFi, Bluetooth (çalt gurnamak we goşmaça enjam gerek däl) ýa-da Zigbee (şlýuz we köp önüm opsiýalary bilen).

999

SÖLGI .IZDEN SMART ÇÖZGÜN

Indi dünýämiz has akylly bolýar, öýüňiz hem geljege bökýär.

Akylly jaý size has köp zat etmäge mümkinçilik berýär.Dynç alyş gijesi üçin ajaýyp atmosfera döredýärsiňizmi ýa-da teatryň titremesini ýaşaýyş otagyňyza getirýärsiňizmi, SÖLGI size ýagtylykdan has çuňňur meseleler hakda pikirlenmäge kömek edip biler.

indoor

Içerde:Keýpiňizi daş-töweregiňiz bilen deňeşdiriň

outdoor

Daşarda:Öz howlyňyza gözellik getiriň


DÜŞÜNJI GARŞY, DÜŞÜNJI GÖRNÜŞLI, DOLY TERJIME

Mümkinçilikleri açyň

+ Önümleri ösdürmek üçin bar bolan modullary ulanmak.
+ Çip tagtasynyň tehnologiýasyny durmuşa geçiriň we çykdajylary azaldyň.
+ Çip garaşsyz satyn alyşlar, bulut hyzmatlaryny ýapmak, programma üpjünçiliginiň kody özbaşdaklygy.
+ Boş moduly ulanyp, garaşsyz programma üpjünçiliginiň sekonar derejeli opmentini ulanyp, funksiýa bilen APP arasyndaky tapawudyna düşüniň.

ÜÇ STANDART

TERJIME EDIP BOLAN

Akylly önümlerimiz WiFi, Bluetooth ýa-da ZigBee tehnologiýasy bilen elýeterlidir.
“WiFi” we “Bluetooth” önümleri öýüňizde islendik görnüşde birleşdirilip bilner.
Ulgamlarymyz umumy “Smart Home” ulgamlary - “Google Home”, “Amazon Alexa” we ş.m.

dnegdd

TEHNOLOGI OFANYO Şatlygyny paýlaşmak, Öý gurşawyny güýçlendirmek