Wagtlaýyn funksiýa bilen simsiz Mini Smart Plug WIFI

Gysga düşündiriş:


 • Naprýa: eniýe:AC100-240V
 • Reňk:ak
 • Material: PC
 • renzhen renzhen renzhen renzhen renzhen
  renzhen renzhen renzhen renzhen

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  No.ok.

  Maks Power

  Naprýa .eniýe

  Material

  Maks akymy

  Ölçegi

  Smart-PFW02-E

  2990W

  AC100-240V

  PC

  13A

  57 * 57 * 61mm

  Smart-PFW02-G

  3680W

  AC100-240V

  PC

  16A

  55 * 55 * 78mm

  Smart-PFW02-F

  3680W

  AC100-240V

  PC

  16A

  55 * 55 * 78mm

  Smart-PFW03-A

  2400W

  AC100-240V

  PC

  10A

  53,6 * 45,6 * 50.2mm

  Smart-PFW04-G

  3680W

  AC100-240V

  PC

  16A

  52 * 52 * 83mm

  Smart-PFW04-F

  3680W

  AC100-240V

  PC

  16A

  52 * 52 * 80mm

  Haryt maglumatlary

  “Smart Plug WIFI” enjamlarymyza elektrik ibermekde möhüm ähmiýete eýe.“WiFi” wilkalary bilen adaty öý enjamlary has akylly bolýar, energiýany yzygiderli tygşytlaýar we has ygtybarly bolýar.SÖ YOURGÜňiz düşnükli, amatly we ýönekeý we adamlaşdyrylan dizaýny özünde jemleýän akylly öý önümlerini ösdürmegi we ulanmagy dowam etdirýär.

  Wireless-Mini-Smart-Plug-WIFI-with-timing-function (9)

  Akylly gözegçilik
  “WiFi Plug” akylly APP bilen birleşdirildi.Onda wagt we hasaplaýyş funksiýalary, şeýle hem öýdäki elektrik enjamlaryny amatly geçirmäge mümkinçilik berýän uzakdan dolandyrmak funksiýasy bar.Enjamyňyzy işjeňleşdirmek üçin “Amazon Alexa” ýa-da “Google Home” -ni öý WiFi arkaly ulanyň.Smarthli akylly zatlar üçin topar döredip we olara gözegçilik etmek üçin buýruklary ulanyp bilersiňiz.Tosty yzygiderli ätiýaçlandyryň, gijeden öň nemlendirijini geýiň we suw gaýnatmak üçin suw gyzdyryjysyny ätiýaçlandyryň we ş.m.Wyklýuçatelleriňizi el bilen dolandyrmak we öý enjamlarynyň ýönekeý işleýşi.

  Howpsuzlyk we ýokary hilli
  “WiFi Plug” APP-de energiýa sarp ediş hasabatyny görmäge we elektrik sarp edişiňiz barada takyk hasabat almaga mümkinçilik berýär.Diňe bir açar wyklýuçatel bar, şonuň üçin hiç zady dakmagyň zerurlygy ýok. Howpsuzlygy goramak gapysy barmaklar ýa-da ownuk zatlar girende elektrik togunyň urmak howpuny peseldýär.Eger rozetka ýük güýjüniň ýa-da rozetkanyň temperaturasynyň bellenen gorag bahasyndan ýokarydygyny anyklasa, howpdan gaça durmak üçin güýji derrew aýryň.

  Wireless-Mini-Smart-Plug-WIFI-with-timing-function (10)

  Energiýa tygşytlamak
  Artykmaç tokdan we aşa ýükden goramak goldanýar we görkeziji çyra ýumşak yşyklandyryş dizaýnyny kabul edýär.“Smart Plug WIFI” ätiýaçlyk güýjüň sarp edilmegini aradan aýyrýar we energiýa sarp edilişini azaldýar, elektrik toguňyza pul tygşytlaýar we önümiň ömrüni uzaldýar.

  Durmuşyň amatlylygyndan lezzet alyň
  “Smart Plug WIFI” enjamlarymyzy islän wagtyňyz, islendik ýerde telefon arkaly birikdirip bilersiňiz.Birikdirilen enjamlary öý enjamlaryňyzy awtomatiki açmak / öçürmek üçin tertipläň.Diňe WiFi rozetkalaryna dakyň, Programmany göçürip alyň we bu akylly enjamlary 2.4G WiFi toruna birikdiriň.Ynsanlaşdyrylan akylly ýat funksiýasy bilen, öý internetden aýrylsa-da, gaýtadan habarlaşandan soň indiki kesgitlenen görkezmeleri ýerine ýetirip biler.Paýlaşylan hasaplary işjeň goşup bilersiňiz.Şeýlelik bilen, goşulan dostlaryň hemmesi bir wagtyň özünde şol bir wyklýuçatel görüp we dolandyryp bilerler.Akylly sanamak funksiýasynyň kömegi bilen, kesgitlenen iş wagtyndan soň ähli öý enjamlaryny awtomatiki öçürip biler.

  YOURLITE-iň “Smart Plug WIFI” siziň ynamyňyza mynasyp!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň